skip to Main Content

Practitioner List 2016 – 2017

Yin Lifang Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2016-6
Liao Dan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2016-1
 He Shuqin Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Tang Fangnan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Chen Tianyu Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Zhang Jing Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Zhang Hong Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Wang Huiyan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Fu Qiang Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Su Shan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Ling Yingying Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Zhang Li Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Meng Ming Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Fan Min Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Luo Guijie Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Jolan Lan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Luo Yanli Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Du Jianhua Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Peng Yue Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Jing Yingying Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Lv Chen Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Li Ruping Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Li Ruli Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Li Xuan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Huang Tao Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Huang Zheping Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-7
Qi Jingwei Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
May Huang Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Li Minxuan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Yun Jinghong Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Xie Xiaojing Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Wang Haiqian Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Tang Li Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Wu Juan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Lin Chunyan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Johnny Liu Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Mina Liu Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Ayan Hu Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Jing Yizhi Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Guo Shujuan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Li Jinqin Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Hu Penghui Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-8
Lin Na Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
Xie Lisha Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
Su fei Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
Yu Xiaoping Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
Tao Yunyun Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
Cai Weiping Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
Hao Yan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
Zhang Haowei Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
Luo Dongkun Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
QIian Qifang Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
Aida Wang Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
Jing Zhen Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
Li Feng Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
Lin Huirong Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-9
Chen Yuanyuan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Wang Jun Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Wang Yanli Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Guan Chunmei Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Cheng Lianjie Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Zhu Jie Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Yang Yang Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Yang Na Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Zhao Hong Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Chen Xin Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Zang Bingbing Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Wang Wenmin Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Liu Ke Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Du Fangyu Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Chen Li Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Ren Xiaolei Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Liu Junhong Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Rachel Chen Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Yan Yan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Wu Tong Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Wendy He Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Ceeying Ren Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-10
Wan Li Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-11
Li Jin Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-11
Huang Lifan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-11
Cui Aiping Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-11
Xie Xiaomin Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-11
Lin Zhuojun Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-11
Luo Hongwei Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-11
Pan Yuqiu Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-11
Jiao Ting Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-11
Tang Peigang Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-11
Liu Aizhen Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-11
Tang Dan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Xu Jiawei Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Pang Jingna Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Ma Nan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Zhang Qiong Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
He Zhenzhen Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Hu Yutong Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Wang Mei Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Liu Hui Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Du Xiaona Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Gentle Zhang Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Zhang Xin Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Xia Xiaohong Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Yu Lijun Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Lily Tao Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Sun Minghong Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Tang Yuan Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Lena Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Suly Yin Lifang China Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Mapping 2017-12
Back To Top